ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอ

 

ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
1
นายฟอง  อาฌาสัย
 -
2
นายบำรุง  สุขเสน่ห์
 -
3
นายอุดม  อาสาพล
 -
4
นายไพบูลย์  แดงบุญเรือง
2500 - 2503
5
นายปัญญา  ศรีสุข
2503 - 2509
6
นายสหัส  แจ่มจำรัส
2509 - 2519
7
นายสุขุม  กำธรกูล
2519 - 2523
8
นายสวง  ธนามี
2523 - 2524
9
นายสุขุม  กำธรกูล
2524 - 2527
10
นายกฤษพงษ์  กาละเสน
2527 - 2530
11
นายสมบูรณ์  กองแก้ว
2530 - 2532
12
นายปรีชา  การินไชย
2532 - 2535
13
นายสุขุม  กำธรกูล
2535 - 2538
14
นายปรีชา  การินไชย
2538 - 2547
15
นายสัมพันธ์  พันธุ์แก้ว
2547 - 2552
16
นายบุญรวม  ยอดศรี
 2552 - 2555
17 นายจงจิต ปินศิริ   2555 - ปัจจุบัน