บุคลากรสาธารณสุข

alt

รายชื่อเจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.นาน้อย จังหวัดน่าน
 
ลำดับ
ชื่่อ-สกุล
 ตำแหน่ง
 ระดับ
 
สสอ.นาน้อย
 
  
1
นายจงจิต ปินศิริ
สาธารณสุขอำเภอ
ชำนาญการพิเศษ
2
นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง
นวก.สาธารณสุข
ชำนาญการ
3
นายเมชา   แก้วเดช
จพ.สาธารณสุข
ชำนาญงาน
4
นางแจ่มใส ศรีวิไชย
จพ.สาธารณสุข
ชำนาญงาน
5
นางศุภมาศ   ใจบุญ
จพ.ธุรการ
ชำนาญงาน
6 นางอรรอุมา  วรรณะใจ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
7 นางสาวนิภาพร  คำหล้า พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
8 นางอรุณี  ดาอินวงศ์ แม่บ้าน พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
รพ.สต.เชียงของ
 
 
 
 
 1
นายประเสริฐ หลวงขัน
จพ.สาธารณสุข
ชำนาญงาน
 2
นางปิยะพร   หลวงขัน
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
 3
-
พยาบาลวิชาชีพ
ลูกจ้างชั่วคราว
4 นางเพียงใจ  อุ่นพรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5
นางขวัญฤทัย  ยะตั๋น
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
รพ.สต.ศรีษะเกษ
 
 
 
 
1
นายณรงค์ ถาต๊ะวงค์
นวก.สาธารณสุข
ชำนาญการ
2
นางไพจิตรี    มาอ้าย
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
3
นางนภารัตน์ มาฉิม
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
4
นางสาวณัชชา โนทะ
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน
5 นางสาวพรปวีร์ คำหลวง แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
6 นางเรณู  สุรินทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
7 นางธัญญนิธิ  ยะตํ๋น พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
8 นางสาวอัปสร  แสงประจักษ์ พนักงานสถานที่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
รพ.สต.สถาน
 
 
 
 
1
นายก่อกิตติ์ เขื่อนคำ
นวก.สาธารณสุข
ชำนาญการ
2
นางนภาภรณ์ จันทร์ใจ
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
3
นางศริญญา วงศ์บุญญานุวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพ
 ปฏิบัติการ 
4
นางสาวพัชรีพร ตนภู
นวก.สาธารณสุข
ปฏิบัติการ
5 นางศรีนวล ขันทะ พนักงานสุขภาพชุมชน ลูกจ้างประจำ
6 นางกัศฎากร งานอุดม พนักงานสาธารณสุขชุมชน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
7 นางสาวปวริษา น้องหาญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 8 นายจิระ แก้วสีทอง พนักงานประจำตึก  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
9 นางสาวมนัญชยา มารัตน์ พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
 
 รพ.สต.สันทะ
 
 
 
 
1
นางรัชนี   โนอินทร์
นวก.สาธารณสุข
ชำนาญการ
2
นายเกรียงไกร สุตะวงศ์
จพ.ทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
3
นางสาวศิวิกา ธิจันทร์
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
4
นายสุจริต แสนซุ้ง
จพ.สาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5 นางสุชาดา ทองเปี้ย จพ.สาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 

รพ.สต.บัวใหญ่
 
 
1
นายโชติ หล้าพรม
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
2
นางสาวณัฐพร อินสัน
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
3
นางสาวรัชนีกร ตาเสน
นวก.สาธารณสุข
ปฏิบัติการ
4
นางขวัญกมล อินสบหลม
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
 

รพ.สต.น้ำตก
 
 
1
นายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย
นวก.สาธารณสุข
ชำนาญการ
2
นางเยาวลักษณ์   โนทะ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
3
นางสาวกุลทรัพย์ เรือนอุ่น
พยาบาลวิชาชีพ
ลูกจ้างนักเรียนทุน
4 นางกรรณิการ์ ปาคุต จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
5 นางศรีเพียร จันทร์น้ำสระ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 6 นายอนุวัตร นันฝั้น พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 

รพ.สต.บ้านขุนสถาน
 
 
1
นางษมาวีร์   สารินทรานนท์
จพ.สาธารณสุข
ชำนาญงาน
2
นางสาวรจนา ใหม่เทวิน
พยาบาลวิชาชีพ
 ปฏิบัติการ
3
นางสาวจารุวรรณ รุ่งเรือง
นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
 ลูกจ้างนักเรียนทุน
4 นายชีวิน  แสนโซ้ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5 นางลีลาวดี แสนโซ้ง พนักงานสถานที่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 

รพ.สต.บ้านคลองชล
 
 
1
นางวนาลี ศิริเลิศวิมล
นวก.สาธารณสุข
ชำนาญการ
2
นางณัฐปภัสรณ์  โนทะ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
3 
นายพรประสิทธิ์ พลธนะ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
4 นางทรรศนีย์  มะโนอ้วน  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5 นางสิรินาถ  อะทะโน พนักงานบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

สสช.ห้วยเลา
 
 
1
นายสถิตย์ มะราช
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
2 นางปทุมรัตน์  น้อยสถิตย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข