บุคลากร สสอ.นาน้อย

     
  บุคลากร สสอ.นาน้อย  
     
 


นายจงจิต ปินศิริ
สาธารณสุขอำเภอนาน้อย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

 
     

นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายวิชาการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นายเมชา แก้วเดช
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
     
 
นางแจ่มใส ตุ้ยน้อย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   
นางศุภมาศ ใจบุญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 
นางสาวนิภาพร คำหล้า
พนักงานธุรการ
 
นางอรอุมา  วรรณะใจ
พนักงานการเงินและบัญชี

นางอรุณี  ดาอินวงศ์
แม่บ้าน