บุคลากร รพ.สต.เชียงของ

     
    บุคลากร รพ.สต.เชียงของ  
     
 


นายประเสริฐ หลวงขัน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาการ ผอ.รพ.สต.เชียงของ

 
     

นางปิยะพร หลวงขัน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 

น.ส.ชุนิตา ชนะพิศ
พยาบาลวิชาชีพ
     

 นางขวัญฤทัย ยะตั๋น
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)
   
นางเพียงใจ อุ่นพรม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)