บุคลากร รพ.สต.ศรีษะเกษ

     
  บุคลากร รพ.สต.ศรีษะเกษ  
     
 


นายณรงค์ ถาต๊ะวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ศรีษะเกษ

 
     

นางไพจิตรี มาอ้าย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางนภารัตน์ มาฉิม
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     

นางสาวพรปวีร์  คำหลวง
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
   
นางสาวณัชชา  โนทะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
     
 
นางอัปสร แสงประจักษ์
พนักงานประจำตึก (พกส.)
 
นางธัญญ์นิธิ ยะตั๋น
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)

นางเรณู สุรินทร์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)