บุคลากร รพ.สต.สถาน

     
  บุคลากร รพ.สต.สถาน  
     
 


นายก่อกิตต์ เขื่อนคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.สถาน

 
     

นางศริญญา วงศ์บุญญานุวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวพัชรีพร ตนภู
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นางนภาภรณ์ จันทร์ใจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
     
 
นางศรีนวล ขันทะ
พนักงานสุขภาพชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
 
นางกัศฎากร งานอุดม
พนักงานสาธารณสุขชุมชน (พกส.)
     
 
 นางสาวมนัชญา  มารัตน์
พนักงานบริการ (พกส.)

 นางฉัตรฌิฌา  พ่วงสนธิ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.) 

นายจิระ แก้วสีทอง
พนักงานประจำตึก (พกส.)