บุคลากร รพ.สต.สันทะ

     
  บุคลากร รพ.สต.สันทะ  
     
 


นางรัชนี โนอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.สันทะ

 
     

นายเกรียงไกร  สุตะวงศ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางสาวศิวิกา ธิจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     

นายสุจริต  แสนซุ้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พกส.)
   
นางสุชาดา  ทองเปี้ย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พกส.)
     
 
นายเหรียญ   ปินตาเขียว
พนักงานประจำตึก (พกส.)
 
นางบัวหลั่น  ก้อชนะ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)
 
     
 
นางสาคร อูบถา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)
 
 
น.ส.ภราริณ  แก้วตัน
พนักงานบริการ (พกส.)