บุคลากร รพ.สต.บัวใหญ่

     
  บุคลากร รพ.สต.บัวใหญ่  
     
 


นายโชติ หล้าพรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการ ผอ.รพ.สต.บัวใหญ่

 
     

นางขวัญกมล  อินสบหลม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
 

นางสาวณัฐพร  อินสัน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวรัชนีกร  ตาเสน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
     

นางพิมพกานต์ กองสอน
พนักงานบริการ (พกส.)
 
 
 
นางนิรมัย มาท้วม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)