บุคลากร รพ.สต.น้ำตก

     
  บุคลากร รพ.สต.น้ำตก  
     
 


นายวิชัย  ศิริวรวัจน์ชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.น้ำตก
 

 
     

นางเยาวลักษณ์ โนทะ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกรรนิการ์  ปาคุต
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 

นางสาวกุลทรัพย์  เรือนอุ่น
พยาบาลวิชาชีพ
     

นางศรีเพียร  จันทร์น้ำสระ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)
 
นายเจริญ ตันยา
พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)

นายอนุวัฒน์    นันฝั้น
พนักงานประจำตึก (พกส.)