บุคลากร รพ.สต.บ้านคลองชล

     
  บุคลากร รพ.สต.บ้านคลองชล  
     
 


นางวนาลี ศิริเลิศวิมล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคลองชล

 
     

นางณัฐปภัสรณ์ โนทะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 

นายพรประสิทธิ์ พลธนะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     

นางทรรศนีย์ มะโนอ้วน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกส.)
 
นางสิรินาถ  อะทะโน
พนักงานบริการ