สายด่วนผู้บริหาร

สายด่วนผู้บริหาร หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ในการให้บริการ กรุณาโทรแจ้ง สาธารณสุขอำเภอนาน้อย โทรศัพท์มือถือ 081-1112425 หรือ Call Center 054-789109