วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม องค์กรสาธารณสุขนาน้อย

·         วิสัยทัศน์องค์กรสาธารณสุขนาน้อย
      เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อคนอำเภอนาน้อยมีสุขภาพดี” 
 
·         พันธกิจ
1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
2.ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
·         อัตลักษณ์ (Identities)
มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ทำงานเป็นทีม

·         ค่านิยมร่วม (Core Value)
MOPH :ฝึกฝนและเป็นนายตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ่อนน้อมถ่อมตน
Mastery = ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม ซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรมรักการเรียนรู้มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
Originality = สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
People-centered approach = ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
Humility = มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม

 
       สมรรถนะหลัก(Competency)
1. ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. การพัฒนาระบบคุณภาพ
3. การอุทิศตน/จิตบริการ/จิตอาสา