แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547

สสอ.นาน้อย ส่งสำเนาหนังสือจังหวัดน่าน เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว สสอ.นาน้อย จึงขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการในหนังสือ รายละเอียดตามความในหนังสือที่แนบมาด้วย