กรอบแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรอบแนวทางการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ