ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจ้าง พ.ศ.2560

สสอ.นาน้อยขอเผยแพร่ ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจ้าง พ.ศ.2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน