อนุมัติดำเนินงานโครงการ พชอ.นาน้อย ปีงบประมาณ 2562

สสอ.นาน้อย อนุมัติดำเนินงานโครงการ พชอ.นาน้อย ปีงบประมาณ 2562 โดยใช้งบประมาณจากแผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ รหัส 2100235095000000 กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน รหัส 210025500N4526 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ