หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของ ขรก.พลเรือนสามัญและพนักงานราชการ ในสังกัด สป.

สสอ.นาน้อยขอเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการ ในสังกัด สป.สาธารณสุขมาเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ