EB25.มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ จนท.

สสอ.นาน้อย ขอเผยแพร่มาตรการ กลไก ระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน