แนวทางการดำเนินงานในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เนื่องจากได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ว่าตามที่เกิดปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการความบกพร่องในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

รวมทั้งมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อตามดังที่ปรากฎเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อเหล่านั้นไม่ได้รับการจัดการและกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะอันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุชภาพอนามัยของประชาชนได้ สสอ.นาน้อย จึงขอแจ้งแนวทางในการดำเนินงานเพื่อแขปัญหากรณีร้องเรียนความบกพร่องในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย