EB24.มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สสอ.นาน้อย ขอเผยแพร่การดำเนินการกำกับติดตาม ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต