EB25.มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ จนท.

สสอ.นาน้อย ขอเผยแพร่มาตรการ กลไก ระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (EB25 ข้อ 1.pdf)EB25 ข้อ 1.pdf 259 Kb
Download this file (EB25 ข้อ 2.1-2.3.pdf)EB25 ข้อ 2.1-2.3.pdf 764 Kb